Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javni šoli oblikuje svet staršev.

Sestavljajo ga starši, izvoljeni na roditeljskih sestankih. Vsak oddelek izvoli enega delegata. Svet staršev se vsako leto nadomesti z  delegati staršev iz oddelka prvega razreda, mandat pa preneha vsako leto delegatom staršev devetega razreda.

Svet staršev se sestaja najmanj dvakrat letno, ko ravnatelj posreduje rezultat dela šole in zavzema stališče in smernice do vprašanj, ki bodo obravnavana na Svetu šole.

Svet staršev se sestane na zahtevo staršev kateregakoli roditeljskega sestanka, če je izraženo stališče, da je potrebno predlagati določene ukrepe strokovnim organom ali Svetu šole.

Sestava

Predstavniki sveta staršev za šolsko leto 2023/24 so:

Aljoša Belšak (predstavnik 1. razreda), Maja Župan (predstavnica 2. razreda), Maja Luzar Fink (predstavnica 3. razreda), Kristina Rakuša Kraševec (predstavnica 4. razreda), Rok Jančar (predstavnik 5. razreda), Sabina Deželan (predstavnica 6. razreda), Janja Gazvoda (predstavnica 7.a razreda), Sonja Medle (predstavnica 7.b razreda),  Suzana Zavodnik (predstavnica 8. razreda), Sonja Božič (predstavnica 9. razreda) ter predstavniki vrtca:  Martin Kirar (predstavnik skupine Račk), Mirjam Gazvoda (predstavnica skupine Muc),  Maja Medle (predstavnica skupine Zajci), Tomaž Vrtačič (predstavnik skupine Čebelic), Simona Golob (predstavnica skupine Pikapolonic).  

Predsednik sveta staršev: Maja Luzar Fink

Namestnik: Aljoša Belšak

Pristojnosti

Daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih programih in jih tudi sam predlaga, sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter daje mnenje o Letnem delovnem načrtu,  daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev, voli predstavnike v Svet šole, lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje, v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oz. oblikuje delovne skupine (66. čl. ZOFVI, Ur. l. RS, št. 16/07, 36/08, 58/09).

Dostopnost