Svet šole

Svet šole je sestavljen iz 11 članov.

ČLANI SVETA SO:

  1. Predstavniki MO Novo mesto: Anton Luzar, Danilo Malnar in Simon Hudoklin
  2. Predstavniki staršev so: Janja Gazvoda, Mateja Malnar Tome in Rok Jančar
  3. Predstavniki zaposlenih so: Jožica Kavšek (predstavnica vrtca), Marica Janc (predstavnica šole), Zdenka Mrak (predstavnica šole), Jožica Vrtačič (predstavnica šole) in Vanja Vrtačič (predstavnica šole).

Predsednica Sveta šole je: Zdenka Mrak

Pristojnosti Sveta šole (48. čl. ZOFVI)

–        sprejema Letni delovni načrt šole in poročilo o njegovi izvršitvi,

–        sprejema letno poročilo o samoevalvaciji šole oz. vrtca,

–        odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,

–        obravnava poročilo o vzgojni oz. izobraževalni problematiki,

–        obravnava zadeve, ki mu ji predloži vzgojiteljski, učiteljski, andragoški zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev,

–        odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,

–        imenuje in razrešuje ravnatelja,

–        opravlja druge naloge, določene z zakonom ali aktom o ustanovitvi in pravili ter drugimi akti šole.

Mandat članov sveta traja štiri leta in so lahko ponovno imenovani oz. izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. Za predsednika sveta člani sveta izvolijo enega izmed članov.

Svet šole sprejema odločitve z večino glasov članov.

Dostopnost