Svet šole

Svet šole je sestavljen iz 11 članov.

Predstavniki ustanovitelja so: Stanko Jaklič, Meta Vidiček, Brane Vovko

Predstavniki delavcev šole so: Milena Jaklič, Jožica Kavšek, Zdenka Kranjc, Vesna Podlesnik, Darja Šinkovec

Predstavniki staršev so: Urška Korasa,  Simon Rukše, Danilo Malnar

Predsednica Sveta šole je: Darja Šinkovec

Namestnica predsednice je: Meta Vidiček

 

Pristojnosti Sveta šole (48. čl. ZOFVI)

–        sprejema Letni delovni načrt šole in poročilo o njegovi izvršitvi,

–        sprejema letno poročilo o samoevalvaciji šole oz. vrtca,

–        odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,

–        obravnava poročilo o vzgojni oz. izobraževalni problematiki,

–        obravnava zadeve, ki mu ji predloži vzgojiteljski, učiteljski, andragoški zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev,

–        odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,

–        imenuje in razrešuje ravnatelja,

–        opravlja druge naloge, določene z zakonom ali aktom o ustanovitvi in pravili ter drugimi akti šole.

 

Mandat članov sveta traja štiri leta in so lahko ponovno imenovani oz. izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. Za predsednika sveta člani sveta izvolijo enega izmed članov.

Svet šole sprejema odločitve z večino glasov članov.